1. כרטיס ביקור דיגיטלי יאוחסן באתר/ מערכת מבית סמרט-ווב, לא ניתן יהיה להעביר את הכרטיס לאחסון אחר ולא תינתן גישה לעדכון תכנים או פרטים
  2. בסמרט-ווב שומרים על חוק זכויות היוצרים. לפיכך, בכל הזמנה של אתר/שיווק / או כל שירות אחר, על מזמין השירות לספק לסמרט-ווב רק חומרים שזכויות היוצרים בהם שייכות לו שקיבל רשות לשימוש בזכויות אלה. מזמין השירות ישא באחריות מוחלטת ובלעדית בכל טענה/ תביעה/ פיצוי בגין הפרת זכויות יוצרים בגין חומר ששלח ואף מתחייב לשפות/ לשלם לסמרט ווב כל נזק / תשלום באם תצטרך לשאת בו  עקב הפרת זכויות יוצרים בחומרים / בתכנים שסיפק מזמין השירות.
  3. אי חידוש אחסון במועד עלול להביא להסרת כרטיס הביקור מהאוויר, סמרט-ווב שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאוויר כרטיס שבעליו לא הסדיר את התשלום בגין האחסון ולא תהיה למזמין העבודה כל טענה שהיא בגין הסרת הכרטיס מהאוויר
  4. במקרה האחסון של כרטיס לא חודש בתוך פרק זמן של 6 חודשים, סמרט-ווב שומרת לעצמה את הזכות למחוק את הכרטיס מהמערכת. במקרה שנמחק כרטיס מהמערכ' לא תהיה האפשרות לשחזרו , ובמקרה כזה יהיה הצורך להקים כרטיס חדש ובהתאם להצעת מחיר חדשה.
  5. זכויות היוצרים של הכרטיס תהיינה של סמרט-ווב. וללקוח יהיה רישיון שימוש תמידי בכרטיס בכפוף לעמידה בתשלומים הנדרשים.